طراحی وب سایت ، هزینه های پشتیبانی

طراحی سایت استاتیک پلن پایه

قیـمت 5,000,000 تومان, پیش پـرداخت


طراحی سایت استاتیک
حداکثر 5 صفحه
کل مدت زمان طراحی 10 روز
نمایش دموی اولیه پس از 5 روز
طراحی برای یک زبان فارسی یا انگلیسی
مدت زمان پشتیبانی سایت یکسال می باشد
نحوه پرداخت

 • 2,000,000 تومان پیش پرداخت
 • 2,000,000 تومان پس از دموی اولیه
 • 1,000,000 تومان پس از تحویل کامل
طراحی وب سایت بصورت استاتیک (پلن حرفه ای)

قیـمت 8,000,000 تومان, پیش پـرداخت


طراحی سایت استاتیک بصورت ویژه
حداکثر صفحات سایت 15 صفحه
کل مدت زمان طراحی 20 روز
نمایش دموی اولیه پس از 15 روز
طراحی برای یک زبان فارسی یا انگلیسی
مدت زمان پشتیبانی سایت یکسال می باشد
نحوه پرداخت

 • 4,000,000 تومان پیش پرداخت
 • 2,000,000 تومان پس از دموی اولیه
 • 2,000,000 تومان پس از تحویل کامل
طراحی سایت داینامیک پلن مناسب شرکت ها

قیـمت 10,000,000 تومان , پـیش پرداخت


طراحی سایت داینامیک
قابلیت آپدیت و تغییر توسط کاربر
حداکثر صفحات سایت نامحدود
کل مدت زمان طراحی 30 روز
نمایش دموی اولیه پس از 15 روز
طراحی برای یک زبان فارسی یا انگلیسی
مدت زمان پشتیبانی سایت یکسال می باشد
نحوه پرداخت

 • 4,000,000 تومان پیش پرداخت
 • .4,000,000 تومان پس از دموی اولیه
 • 2,000,000 تومان پس از تحویل کامل
طراحی سایت داینامیک پلن مناسب برندها

قیـمت 15,000,000 تومان , پـیش پرداخت


طراحی سایت داینامیک
قابلیت آپدیت و تغییر توسط کاربر
حداکثر صفحات سایت نامحدود
کل مدت زمان طراحی 30 روز
نمایش دموی اولیه پس از 15 روز
طراحی برای یک زبان فارسی یا انگلیسی
مدت زمان پشتیبانی سایت یکسال می باشد
نحوه پرداخت

 • 5,000,000 تومان پیش پرداخت
 • 5,000,000 تومان پس از دموی اولیه
 • 5,000,000 تومان پس از تحویل کامل
طراحی فروشگاه اینترنتی

قیـمت 12,000,000 تومان , پـیش پرداخت


طراحی سایت داینامیک
قابلیت آپدیت توسط کاربر
مدت زمان طراحی 30 روز
نصب درگاه های بانکی
مدت زمان پشتیبانی سایت یکسال می باشد
طراحی برای یک زبان فارسی یا انگلیسی
نحوه پرداخت

 • 4,000,000 تومان پیش پرداخت
 • 4,000,000 تومان پس از دموی اولیه
 • 4,000,000 تومان پس از تحویل کامل
طراحی فروشگاه اینترنتی (پلن حرفه ای )

قیـمت 17,000,000 تومان , پـیش پرداخت


طراحی سایت داینامیک
قابلیت آپدیت توسط کاربر
مدت زمان طراحی 30 روز
نصب درگاه های بانکی
مدت زمان پشتیبانی سایت یکسال می باشد
طراحی برای یک زبان فارسی یا انگلیسی
نحوه پرداخت

 • 6,000,000 تومان پیش پرداخت
 • 6,000,000 تومان پس از دموی اولیه
 • 5,000,000 تومان پس از تحویل کامل